คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

30. การลบข้อมูลผู้เรียนเดิมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสอนในเทอมใหม่

ขั้นตอนการลบรายชื่อนักศึกษาเดิมออก เพื่อเตรียมรายวิชาสำหรับการสอนในเทอมใหม่