คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

22. การสร้างข้อสอบแบบ Short Answer