คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

14. Question Bankและการสร้างข้อสอบแบบปรนัย