คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้สอน)

11. การวัดผล การประเมินผลแบบ Outcome