1902202  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

1902202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

จุลกายวิภาคศาสตร์ มหกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของร่างกาย มนุษย์ ศึกษาโครงสร์าง หน้าที่ การควบคุมการทํางาน และความผิดปกติรวมถึงกลไกของการเกิดโรคของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

1902417 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ
จีราพร ทิพย์พิลา

1902417 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ

หลักการและแนวคิดในการประเมินความเสี่ยง อันตรายของสารเคมีและการรับสัมผัสสารเคมีในมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสัมผัสสารเคมี กระบวนการประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้อัตราย การประเมินการตอบสนองของสารเคมี การประเมินการสัมผัส การอธิบายลักษณะความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสุขภาพ

1901202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์
Piyanan MevateeThitirat Nganchamung

1901202 พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์

1901202Medical Genetics and Human Development
พันธุศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการชีวิตมนุษย์
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต4 (3-2-7)

คำอธิบายรายวิชา
หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้าง หน้าที่ของยีนและโครโมโซม การทำแผนที่ยีน แผนลำดับเครือญาติ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติของโครโมโซม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและโครโมโซม เซลล์ต้นกำเนิด พัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์ โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญเติบโตและความผิดปกติของรก โรคและความผิดปกติทางพันธุกรรม ภาวะผิดปกติแต่กำเนิด โรคที่พบในเด็ก เทคโนโลยีทางชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังคลอด การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์การแพทย์และคัพภวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ภาษา สังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมนุษย์ในวัยต่างๆ พัฒนาการด้านพุทธิปัญญาศีลธรรมและจิตวิญญาณ เรื่องเพศในมนุษย์ กลไกทางจิต บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ บุคลิกภาพผิดปกติ ทฤษฎีพฤติกรรม ปัจจัยทางจิต เศรษฐานะ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ภาวะผิดปกติของการเรียนรู้ ความเครียดและการปรับตัวต่อความเครียด ความตายและภาวะใกล้ตาย ปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่พบบ่อยรวมทั้งพฤติกรรมการเสพย์ติด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน


1902324	 Toxicology in Environmental Health
Piyanan MevateeThitirat Nganchamung

1902324 Toxicology in Environmental Health

1902324Toxicology in Environmental Health
พิษวิทยาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต2(2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทางพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสารพิษที่ได้รับกับการตอบสนอง การดูดซึมของสารพิษ การกระจายและการสะสมของสารพิษ การขับสารพิษออกจากร่างกาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ สารพิษในสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปัญหาทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การประเมินการสัมผัสสารเคมี และการใช้ดัชนีชีวภาพ 


1906317 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ

1906317 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข


1906317Public Health Economics
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต2(2-0-4)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อุปสงค์ อุปทาน บริการสาธารณสุข หลักการวิเคราะห์การตลาดด้านสุขภาพ ความล้มเหลวของกลไกตลาดกับสินค้าสาธารณสุข การประเมินผลบริการสาธารณสุขด้วยเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประเมินผลบริการสาธารณสุขด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ การคลังสาธารณสุขและต้นทุน การจัดบริการทางสุขภาพ การวางแผนกำลังคน เศรษฐศาสตร์ทางยา เศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล


1906305  ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข (Public Health Data and Information System)

1906305 ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข (Public Health Data and Information System)

1906305Public Health Data and Information System
ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3(2-2-5)
รายวิชาต่อเนื่อง:1906408

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระบบการสื่อสารและเครือข่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข การจัดการฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ความต้องการระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดหา ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ แนวโน้มการบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ระบบสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต จริยธรรมและความปลอดภัยในระบบสังคมออนไลน์


1902403 การพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Health Development)
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ

1902403 การพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Health Development)

1902403Sustainable Health Development
การพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน
คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
โปรแกรมวิชา-
หน่วยกิต3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน หลักการพอเพียง การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน การพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน การสร้างพลังชุมชน