ฟิสิกส์มูลฐาน 1
Udom Tipparach

ฟิสิกส์มูลฐาน 1

ปริมาณทางฟิสิกส์กับการวัด การวิเคราะห์เวกเตอร์ จลศาสตร์ พลศาสตร์ แรงและกฏการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน สถิตศาสตร์ พลศาสตร์การหมุน กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ การสั่นและคลื่น เสียง

  Physical quantities and measurements; vector analysis; kinematics; dynamics, force and motion; work and energy; momentum and collision; statics; rotational dynamics; fluid mechanics; heat and thermodynamics; vibration and waves; sounds