1111222 ทดสอบทำการสอน
Wandee Rungseevijitprapa

1111222 ทดสอบทำการสอน

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาวิชาการภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การเลือกหัวข้อที่สนใจการเขียนที่มาของปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ นิยาม ปัญหาการวิจัยข้อสมมติฐาน การอธิบายขั้นตอน วิธีการและทักษะขั้นสูงในการดำเนินงานวิจัยการรวบรวมผลการวิจัยการเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ การประเมินคุณค่าอรรถประโยชน์ของการวิจัย การเผยแพร่สู่สาธารณะการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อการสำเร็จการศึกษา

                   Research to create new knowledge or academic development under the supervision of thesis advisor;  select topic of interest;  writing research background; objective;  definition;  research problems;  hypotheses;  the explanations on steps, methods and advanced skills for research operation;  the collection of research results; the association of aspects in the research;  data analysis;  conclusion;  suggestion;  the valuable evaluation of research utility;  public dissemination;  writing complete report for graduation