1439104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจำวัน
Arunya Buttichak

1439104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจำวัน

ความหมาย ขอบข่าย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การดูแลสมรรถภาพทางกาย

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรม การออกกำลังกายตามช่วงวัย การประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะเบื้องต้นในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนาการกับการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน